Yolumuz Devrim Aşkımız Devrim | DevrimForum |
Forumumuzda Daha İyi Vakit Geçirip Devrim ... İle İlgili Konular Hakkında Bilgi Alıp "Ulusal Kurtuluş Örgütü (UKÖ) " Ne Katılıp Burada Okuduğumuz Ve Aldığımız Bigileri Gerçek Hayatta da Yapabilmemiz İçin Sitemize Kayıt Olup "Ulusal Kurtuluş Örgütü (UKÖ) " Ne Katılmak İsterseniz "Ulusal Kurtuluş Örgütü (UKÖ) " Konusuna Gelip Başvuru Yapabilirsiniz İyi Forumlar Wink

Proleter Devrimci Mucadele ve Gençlik Hareketi

Aşağa gitmek

Proleter Devrimci Mucadele ve Gençlik Hareketi

Mesaj  Mustafa Alacı Bir Ptsi Nis. 20, 2009 8:55 pm

Sınıf hareketi ve gençlik ülkemizde Marksist hareketin gelişmesiyle birlikte tartışılmaya çalışılmıştır.Ama gençlik ve sınıf mücadelesi bakımından gerek teorik düzeyde ve gerekse de pratik düzeyde doğru bir yerde durulduğunu söylemek imkansızdır.Bu açıdan sürekli suistimale uğramıştır gençlik mücadelesi.doğru halkalar yakalanamadığı için verilen emeklerin ve çalışmaların gerçek hedeflerine ulaşması mümkün olmamıştır.Geçici yükselmeler yine ufak fırtınalarda ciddi yalpalamalar neden olmuştur.
Gençlik,genel olarak toplumun en dinamik kesimini oluşturmaktadır.Çabuk kavrayan çabuk harekete geçirilebilen bir toplumsal kesim olmuştur tarihsel süreç boyunca.Bu açıdan her ideolojik ve politik akımın kendini yaslamaya ve örgütlemeye çalıştığı bir alan özelliği her zaman olmuştur ve olacaktır.Bu toplumsal kesimin çok çeşitli alt kategorileri bulunmaktadır.İşçi,köylü,öğrenci,işsiz(yarı-proleter) gençlik vs.Bir bütün olarak gençliğin yaş ve bu yaşın gerektirdiği ortak karekteristik özellikleri olmakla birlikte içinde yer aldıkları sınıfların kendine özgü sorunları bazında ele almak ve örgütlemeyi bu cephede temellendirmek doğru bir amaç olmalıdır.
Şimdi köylü,işçi gençliğin içinde bulunmuş oldukları sınıfın tanımlarını elbette gerek yoktur.Ama öğrenci gençliğin tanımı bu çerçevede yapılmalıdır.Öğrenci gençlik gerek üretim içinde doğrudan yer almayışıyla ve gerekse yaşam biçimi itibarıyla bir başkalarına bağımlı olan bir toplumsal ara kesime denk gelmektedir.Yani küçük burjuva sınıfsal kategorisi içinde yer almaktadır.Ayrıca sınıfsal olarak hala yeri tam yoktur.Gelecekte hangi toplumsal sınıf içinde yer tutacağı da belli olmadığından küçük burjuva ara boyutta algılanması gayet doğal ve normaldir.
Şimdi genel olarak komünist ve devrimci hareketler bugüne kadar gençliğin yaştan kaynaklı sorunları ve yaş ile kaynaklanan enerjisel potansiyellerinden üst düzeyde yararlanmak adına komsomol tarz örgütlenmeleri temel kabul etmişlerdir.İster hareket olsun adı ve de isterse parti komsomol gençlik örgütü sanki komünist örgütlenmenin gereği imiş gibi bir genel temayül olagelmiştir.Oysa soruna hiçbir zaman sınıfsal pencereden ve eleştirel gözle bakmak akıllarına dahi gelmemiştir.Zira farklı kökenlerden gelen gençleri bir yerde buluşturmanın,onların enerjilerini kendi çapında sınıfın ileri unsurları noktasında birleştirip yoğunlaştırmanın bir nevi önüne dahi geçilmiştir.Bu diri,enerjik,atılgan kesimin kendi mevcut sınıfsal örgütlerinde örgütlenmenin ve yukarıdaki özellikleri ile sınıf örgütünü geliştirmenin kaldıracı olarak kullanılması varken böyle bir özel alt örgüt-yan örgüt neden ihtiyaç olsun ki?Ya da diğer bir deyişle bu enerjik ve atılgan toplumsal kesim aslında sınıf hareketinin motoru ve itici gücü olabilirken neden kendi başına başka toplumsal sınıfların temsilcileriyle buluşturulur?Amaç genç işçilerin bakış açısı ve yönetici vasıflarını geliştirmekse bu sınıf örgütünün kendi içinde de geliştirilebilir.Bizce karikatürüze biçimde geçmiş sınıf mücadelelerinin ve devrim deneyimlerinin bu tarzda olduğu gibi yaşama geçirilmeye sorgulnamadan geçirilmeye çalışılması gerçekte sınıf mücadelesinin özünü kavramamaktır.İşçi sınıfı en dinamik unsurlarıyla daha güçlü olabilecekken ve daha kararlı,kalıcı,istikrarlı ilişkiler üzerine inşa edilen bir bina yapılabilecekken böylesi özel bir örgütlenme-komsomol yapısı aslında sınıf mücadelesini zayıf düşürmekle eşanlamlı hale gelmektedir.Hele bir de yabancılaşmanın en üst boyutlarıyla yaşamın her alanına sirayet etmişliğini düşünürsek çağımızda bunun daha bir yaşamsallık taşıdığı bir gerçektir.İşçi gençlik ya da yaşı genç olan gençlik kesinlikle sınıftan koparılmamalıdır.Sınıfsal mücadeel açısından bu hayatidir.
Köylü gençlik örgütlenmesi,ülkemiz tarihi bakımından henüz yakıcı bir sorun olmamıştır.Geçmişte de böyle idi hala da böyledir.Ama bu konudaki bakış açımızda aynen işçi gençlikte olduğu gibidir.
Öğrenci gençlik burada ayrıca ele alınması gerekli bir başlığa denk gelmektedir.Zira bu küçük burjuva yaşamsal özelliğe sahip ve henüz net bir sınıfsal konuma sahip olamamış gençlik grubu olarak öğrenci gençlik,ayrı örgütlenmeyi her yönüyle hak etmiş tek gençlik kategorisidir.Gerekçesi yukarda ifade ettiklerimizdir.Ayrıca öğrenci gençlik kendi başına komünist partinin ya da hareketin en önemli kadro potansiyelidir. Zira bu enerjik,dinamik,atak vs özelliklerinin yanında eğitim ve öğretim ile dünyayı kavrama,algılama ve değiştirme faaliyetlerinin ideolojik-teorik-politik altyapısının güçlü olması gerçeğinden hareketle bu kategori ister istemez kadro faaliyetinin önemli bir parçası olabilmektedir.Elbette dün olduğu gibi bu mutlaklaştırılamaz.Ama mevcut gerçeği eğip bükmenin de sınıf hareketine yararı yoktur ve olamazda…Bu anlamıyla öğrenci gençliğe bakış açısı ve pratiği temel sapma noktası olmaktadır.Oluşturulan komsomolların amacı her ne kadar partiye hazırlık okulları gibi görüntülenip algılansa da bir süre sonra komsomol örgütlenmesinin unsurları partinin tam egemeni haline gelebilmektedirler.Dengeyi koruyacak bir engel ya da eğitim sürecinin ürünleri de bulunmamaktadır.Geçmişin gerçek işçi partileri değildir zamane sınıf partileri.Zira geçmişin komünist partilerinin ezici çoğunluğu işçi sınıfı ve emekçilerin en ileri kadrolarından oluşmakta idi.Aydınlar,gençlikten gelen lider kadrolar sınıf partisi içerisinde azınlıkta idiler.Ama devir eski devri değildir.Sınıf ya da mücadelenin karakterinin değişmesi gereklidir.Aynen kapitalizmin liberalizmden emperyalizme evrilirken yaşadığı sıkıntıları elbet hareketler de yaşayacaktır.Ve de yaşamıştır.Ama işin ilginç yanı son yarım yüzyıldır devrimci hareketlere damgasını vuranlar tamda bu toplumsal kesimden çıkmıştır.Yani öğrenci gençlikten.Bu ülke kadar olmakla birlikte dünyada da böyledir.Ama bu tezat kesinlikle gerçek bir komünist hareketin enternasyonal boyutta olmamasından kaynağını almaktadır.Bu pratik gelişmelerin yansımaları beyinlerde teorik-politik-ideolojik sapmalarında alt yapısını hazırlamıştır.Netice de bugün öğrenci gençlik çalışması ve komsomol yapılanmasının da temellerini atmıştır.Elbette komsomol fikri şimdiye ait değildir.Ama eylemin yönelimini belirleyen teori,teorinin yönelimini belirleyen eylemdir.
Öğrenci gençlik bu anlamda bizce kesinlikle ayrı örgütlenmelidir.Diğer gençlik kesimleriyle teması olmamalıdır.Öğrenci gençlik gerek kendine özgü sorunları ve gerekse de mücadele içindeki konumları ve en sonuçta özel kadro potansiyelleri bazında olmakla tamamen partiye yarı bağlı-yarı legal ve özerk bir parti örgütü tarafından yönetilmelidir.Yarı legal çalışma olanakları ve parti örgütünden daha gevşek yapısıyla yarı legal platformun esas amacı bir yandan gençliğin-öğrencilerin özgül sorunlarını ele alıp mücadeleyi örmek iken,öte yandan partinin nitelikli kalifiye-eğitimli yöneticilerini bulup eğittikleri ve de yetiştirdikleri bir okul gibi algılanmalıdır.Yarı legal olmalıdır,kapsamı daha geniş tutulmalıdır,daha gevşek(partiye göre) bir disipline göre hareket edildiği gibi legal-yarı legal her türden olanaklardan yararlanılan bir harekat alanıdır buralar.
En sonuçta işsiz ya da yarı proleter gençlik ise kesinlikle sınıfla birlikte örgütlenmeye çalışılmalıdır.Zira sınıfın önemli bir parçası olan bu toplumsal kesim ne idüğü belirsiz semt örgütlenmeleri içinde eritilmekte ve gerçekte sınıfın önemli dinamikleri olabilecek bu kesim günlük pratik içinde yok edilmektedir.Ne amaca hizmet ettiği belirsiz daha doğrusu belirsizleştirilmiş olan semt örgütlenmesi,komünistlerin örgütlenme alanlarından değildir ve olamazda.Şimdi geçici olarak emeğe ve temsilcilerine ulaşmak için buralarda çalışılması farklıdır ama öte yandan buraların temel alınarak örgütlenilmesi farklıdır.Bu tarz örgütlenme ancak küçük burjuva devrimcilerinin yapısına uygunluk arz eder.Ama görünen o ki,kendine komünist diyen yapılarda bu örgütlenmeyi temel almışlar.Semt örgütlenmesi diye bir örgütlenme komünist literatürde bulunmadığı gibi, olsa bile bunun komünizmin hedefleriyle örtüşür bir yanının bulunmadığı gün gibi açıktır.İşsiz,yarı proleter gençlik yine oluşturulacak ara örgütlenmeler aracılığıyla sınıf potası içinde tutulmalıdır.Zira sınıfın bir parçası olan bu kesim her halükarda sınıfın gövdesi ve itici gücü olmaya adaydır.
Sonuç olarak,geleceğin temsilcisi olan genç,dinamik,atılgan toplumsal bir kesim olan gençlik ve örgütlenmesi komünist örgütlenme ve mücadelenin önemli çalışma ve uğraş alanlarındandır.Bu alan, kendine özgü taktikleri gerektirdiği gibi doğru bir stratejik bakış açısını zorunlu kılmaktadır.Doğru ve yaşama ait teori ve pratik ancak ve ancak dünyayı değiştirme kudretine sahip olabilir.Gençlik gelecektir.Geleceği kazanmak için gençliği kazanmak zorunludur.
avatar
Mustafa Alacı
Administrator
Administrator

Mesaj Sayısı : 488
Puanları : 5034
+ Rep : 0
Kayıt tarihi : 15/04/09
Nerden : İzmir

http://devrim.turkforumpro.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz